“ประชุมเชิงปฏิบัติการ ติดตามผลหลังการอบรม (Follow On) กลุ่มสาระภาษาต่างประเทศ (ภาษาอังกฤษ)” โดย สพป.มุกดาหาร

"ประชุมเชิงปฏิบัติการ ติดตามผลหลังการอบรม (Follow On) กลุ่มสาระภาษาต่างประเทศ (ภาษาอังกฤษ)" โดย สพป.มุกดาหาร - cover

“ประชุมเชิงปฏิบัติการ ติดตามผลหลังการอบรม (Follow On) กลุ่มสาระภาษาต่างประเทศ (ภาษาอังกฤษ)” โดย สพป.มุกดาหาร

🕘 วันเสาร์ที่ ๒๕ มิถุนายน ๒๕๖๕ เวลา ๐๙.๐๐ น.
ณ ห้องประชุมคุรุมุกดา สพป.มุกดาหาร

นายวรรณสิทธิ์ คำเพราะ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามุกดาหาร มอบหมายให้ นายประภาส ไชยมี รอง ผอ.สพป.มุกดาหาร เป็นประธานเปิด “การประชุมเชิงปฏิบัติการ ติดตามผลหลังการอบรม (Follow On) กลุ่มสาระภาษาต่างประเทศ (ภาษาอังกฤษ)” และบรรยายพิเศษ พร้อมด้วยคณะทำงาน สพป.มุกดาหาร วิทยากร และคณะครู เข้าร่วมการประชุม

เนื่องด้วย ครูผู้สอนภาษาอังกฤษระดับประถมศึกษาและมัธยมศึกษา (ขยายโอกาส) ผ่านการอบรมเชิงปฏิบัติการขยายผลครูภาษาอังกฤษเพื่อการพัฒนาการจัดการเรียนการสอนภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร CLT ตามกรอบ CEFR เมื่อวันที่ ๒๘ – ๒๙ พฤษภาคม ๒๕๖๕
จึงจัดให้มีการประชุมในครั้งนี้ โดยมีวัตถุประสงค์ คือ
๑. เพื่อติดตามผลการพัฒนาครูผู้สอนภาษาอังกฤษให้สามารถนำเทคนิคการสอนตามรูปแบบ Communication Approach ไปใช้ในการจัดการเรียนรู้ได้อย่างมีประสิทธิภาพ
๒. เพื่อให้ครูผู้สอนภาษาอังกฤษนำความรู้ที่ได้จากการอบรมมาแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ถึงปัญหาอุปสรรคและผลในการนำความรู้ที่ได้จากการอบรมไปใช้
๓. เพื่อนิเทศ กำกับและติดตามการดำเนินงานการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนภาษาอังกฤษของครูผู้สอนที่ผ่านการพัฒนาตามโครงการ

📸 ดูภาพข่าวเพิ่มเติมได้ที่ :
https://photos.app.goo.gl/DncvTd6dvnJhuDLR7

"ประชุมเชิงปฏิบัติการ ติดตามผลหลังการอบรม (Follow On) กลุ่มสาระภาษาต่างประเทศ (ภาษาอังกฤษ)" โดย สพป.มุกดาหาร - 3
"ประชุมเชิงปฏิบัติการ ติดตามผลหลังการอบรม (Follow On) กลุ่มสาระภาษาต่างประเทศ (ภาษาอังกฤษ)" โดย สพป.มุกดาหาร - 2
"ประชุมเชิงปฏิบัติการ ติดตามผลหลังการอบรม (Follow On) กลุ่มสาระภาษาต่างประเทศ (ภาษาอังกฤษ)" โดย สพป.มุกดาหาร - 1