กลุ่มเมืองบุรีรัมย์ ๗ เสริมสร้างพลังครูสู่คุณภาพการศึกษา

ายฉลาด สาโยธา ผอ.สพป.บุรีรัมย์ เขต ๑ เป็นประธานเปิดการประชุมเชิงปฏิบัติการเสริมสร้างพลังครู           สู่คุณภาพการศึกษา กลุ่มโรงเรียนเมืองบุรีรัมย์ ๗ เพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้ พัฒนาสร้างรอยเชื่อมต่อระหว่างระดับอนุบาลและระดับประถมศึกษา ณ โรงเรียนอนุบาลเมืองบุรีรัมย์ (บ้านบัว) อำเภอเมืองบุรีรัมย์ จังหวัดบุรีรัมย์

นายฉลาด สาโยธา ผอ.สพป.บุรีรัมย์ เขต ๑ เป็นประธานเปิดการประชุมเชิงปฏิบัติการเสริมสร้างพลังครู       สู่คุณภาพการศึกษา กลุ่มโรงเรียนเมืองบุรีรัมย์ ๗ เพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้ พัฒนาสร้างรอยเชื่อมต่อระหว่างระดับอนุบาลและระดับประถมศึกษา ณ โรงเรียนอนุบาลเมืองบุรีรัมย์ (บ้านบัว) อำเภอเมืองบุรีรัมย์ จังหวัดบุรีรัมย์

เมื่อวันที่ ๒๔ มิถุนายน ๒๕๖๕ นายฉลาด สาโยธา ผอ.สพป.บุรีรัมย์ เขต ๑  เป็นประธานเปิดการประชุมเชิงปฏิบัติการเสริมสร้างพลังครูสู่คุณภาพการศึกษา กลุ่มโรงเรียนเมืองบุรีรัมย์ ๗ เพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้ พัฒนาการสร้างรอยเชื่อมต่อระหว่างระดับอนุบาลและระดับประถมศึกษา การจัดสอบระดับชาติ RT : Reading Test : การประเมินความสามารถด้านการอ่านของผู้เรียน ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑ , NT : National Test : การประเมินคุณภาพการศึกษาระดับขั้นพื้นฐาน ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๓ ,  O-NET : Ordinary National Educational Test : การทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๖ และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓ เพื่อส่งเสริมการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างครูในกลุ่มโรงเรียนเมืองบุรรัมย์ ๗  ตามโครงการเสริมสร้างพลังครูสู่คุณภาพการศึกษา นำโดย นายสมกิจ อาจจุฬา ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านโพธิ์ดอนหวาย ประธานกลุ่มโรงเรียน วิทยากรผู้ให้ความรู้ นางพรณิชา บาร์เบอร์ นางจุติมาพร เชียงกา และนางจุฬาพร คำพิมูล ศึกษานิเทศก์ ณ หอประชุมบงกช โรงเรียนอนุบาลเมืองบุรีรัมย์ (บ้านบัว) อำเภอเมืองบุรีรัมย์ จังหวัดบุรีรัมย์