พิธีปิดการประชุมเชิงปฏิบัติการ Active Learning

วันที่ 26 มิถุนายน 2565 ดร.สุทธิชัย เดชสุวรรณนิธิ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 2 เป็นประธานพิธีปิดการประชุมเชิงปฏิบัติการการขับเคลื่อนการใช้หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐานพุทธศักราช 2551 เพื่อพัฒนาสมรรถนะผู้เรียนผ่านกระบวนการจัดการเรียนรู้เชิงรุก Active Learning ให้แก่ ผู้อำนวยการโรงเรียน รองผู้อำนวยการโรงเรียนฝ่ายวิชาการ และครูผู้สอน รวมทั้งศึกษานิเทศก์ในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 1 – 6 และสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเชียงใหม่ จำนวนทั้งสิ้น 650 คน โดยมี ดร.สุทธิดล พุทธรักษ์ ผอ.สพม.เชียงใหม่ และคณะผู้บริหารการศึกษา ร่วมพิธีปิดการประชุมฯ ณ ห้องแกรนด์ภูคำ โรงแรมเชียงใหม่ภูคำ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่