สพป.มุกดาหาร เป็นประธานเปิด “การอบรมเชิงปฏิบัติการ การพัฒนาสื่อนวัตกรรมเทคโนโลยีเพื่อการเรียนรู้ กลุ่มเครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษาเมืองน้ำทิพย์”

สพป.มุกดาหาร เปิด "การอบรมเชิงปฏิบัติการ การพัฒนาสื่อนวัตกรรมเทคโนโลยีเพื่อการเรียนรู้ กลุ่มเครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษาเมืองน้ำทิพย์" - cover

สพป.มุกดาหาร เป็นประธานเปิด “การอบรมเชิงปฏิบัติการ การพัฒนาสื่อนวัตกรรมเทคโนโลยีเพื่อการเรียนรู้ กลุ่มเครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษาเมืองน้ำทิพย์

🕘 วันอาทิตย์ที่ ๒๖ มิถุนายน ๒๕๖๕ เวลา ๐๙.๐๐ น.
ณ ศูนย์ฝึกพัฒนาอาชีพราษฎรไทยบริเวณชายแดนมุกดาหาร

นายวรรณสิทธิ์ คำเพราะ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามุกดาหาร มอบหมายให้ นายประภาส ไชยมี รอง ผอ.สพป.มุกดาหาร เป็นประธานเปิด “การอบรมเชิงปฏิบัติการ การพัฒนาสื่อนวัตกรรมเทคโนโลยีเพื่อการเรียนรู้ กลุ่มเครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษาเมืองน้ำทิพย์” พร้อมด้วย นางวิหาญ พละพร ผู้อำนวยการกลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา และคณะศึกษานิเทศก์

การอบรมฯ ดังกล่าว อยู่ภายใต้โครงการฝึกอบรมพัฒนาสื่อ นวัตกรรม และเทคโนโลยีทางการศึกษา กลุ่มเครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษาเมืองน้ำทิพย์ เพื่อสนองต่อนโยบายในการพัฒนาคุณภาพการศึกษาด้วยรูปแบบ ๕ Q Model ของ สพป.มุกดาหาร เพื่อให้เกิดคุณภาพทั้ง ๕ ด้าน ได้แก่ ห้องเรียนคุณภาพ ครูคุณภาพ ผู้บริหารคุณภาพ สถานศึกษาคุณภาพ และนำไปสู่ผู้เรียนคุณภาพ ซึ่งเป็นเป้าหมายสูงสุด

ในการอบรมฯ ครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์ คือ
๑. เพื่อส่งเสริม สนับสนุนให้ครู พัฒนาสื่อ นวัตกรรม และเทคโนโลยีทางการศึกษา นำไปใช้ในการจัดกระบวนการเรียนรู้ โดยใช้หลักการ ๕ ร่วม ได้แก่ ร่วมคิด ร่วมวางแผน ร่วมทำ ร่วมประเมินผล และร่วมรับผิดชอบ ในการขับเคลื่อนนโยบายพัฒนาคุณภาพการศึกษา ของเครือข่ายฯ เมืองน้ำทิพย์
๒. เพื่อผลิตสื่อ นวัตกรรม และเทคโนโลยีทางการศึกษา ในการจัดกระบวนการเรียนรู้ที่มีประสิทธิภาพมากขึ้น

ซึ่งผู้เข้าอบรมฯ จะมีความรู้ ความเข้าใจ และสามารถผลิต พัฒนาสื่อ นวัตกรรม และเทคโนโลยีทางการศึกษา เพื่อนำไปใช้ในการพัฒนาการจัดกระบวนการเรียนรู้ ได้อย่างมีประสิทธิภาพ และสามารถนำไปสู่การปฏิบัติจริงของแต่ละสถานศึกษาให้เกิดผลอย่างเป็นรูปธรรม

📸 ภาพ/ข่าว : นางสาวปัญญาพร ธิพรพันธ์ ศึกษานิเทศก์ ประจำเครือข่ายฯ เมืองน้ำทิพย์
https://photos.app.goo.gl/ic5PkNWdpQmH8no28

สพป.มุกดาหาร เปิด "การอบรมเชิงปฏิบัติการ การพัฒนาสื่อนวัตกรรมเทคโนโลยีเพื่อการเรียนรู้ กลุ่มเครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษาเมืองน้ำทิพย์" - 4
สพป.มุกดาหาร เปิด "การอบรมเชิงปฏิบัติการ การพัฒนาสื่อนวัตกรรมเทคโนโลยีเพื่อการเรียนรู้ กลุ่มเครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษาเมืองน้ำทิพย์" - 3
สพป.มุกดาหาร เปิด "การอบรมเชิงปฏิบัติการ การพัฒนาสื่อนวัตกรรมเทคโนโลยีเพื่อการเรียนรู้ กลุ่มเครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษาเมืองน้ำทิพย์" - 2