ร่วมพิธีเปิดโครงการ สพฐ. รักการอ่าน : แก้ปัญหา Learning Loss ด้วยการอ่าน

สพป.บุรีรัมย์ เขต ๑ โดย นายประสิทธิ์ พิเศษ รอง ผอ.สพป.บุรีรัมย์ เขต ๑ พร้อมด้วยกลุ่มนิเทศติดตาม          และประเมินผลการจัดการศึกษา ร่วมพิธีเปิดโครงการ สพฐ. รักการอ่าน : แก้ปัญหา Learning Loss ด้วยการอ่าน ณ ห้องประชุมเลี้ยงผ่องพันธุ์ สพป.บุรีรัมย์ เขต ๑

เมื่อวันที่ ๒๗ มิถุนายน ๒๕๖๕ สพป.บุรีรัมย์ เขต ๑ โดย นายประสิทธิ์ พิเศษ รอง ผอ.สพป.บุรีรัมย์ เขต ๑ พร้อมด้วยกลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา นำโดย นายไชยสิทธิ์ พวงศรี ผู้อำนวยการกลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา และคณะศึกษานิเทศก์ ร่วมงานพิธีเปิดโครงการ สพฐ. รักการอ่าน : แก้ปัญหา Learning Loss ด้วยการอ่าน เพื่อสื่อสารสร้างความเข้าใจในการนำหนังสือไปใช้จัดกิจกรรมส่งเสริมการอ่านและใช้การอ่านเป็นเครื่องมือในการฟื้นฟูและเสริมสร้างพัฒนาการให้แก่ผู้เรียน ผ่านช่องทางออนไลน์ ณ ห้องประชุมเลี้ยงผ่องพันธุ์ สพป.บุรีรัมย์ เขต ๑