พิธีรับตราพระราชทาน บ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย สพป.พิษณุโลก เขต 2

ดร.ผกาภรณ์ พลายสังข์ ผอ.สพป.พิษณุโลก เขต 2 ประธานในพิธีรับตราพระราชทานบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย ประเทศไทย ประจำปีการศึกษา 2563 โดย ดร.สมคิด หาแก้ว กล่าวรายงานการจัดพิธีรับตราพระราชทานแก่โรงเรียนที่ผ่านการประเมิน ปีการศึกษา 2563 จำนวน 29 โรงเรียน โดยมีผู้บริหารสถานศึกษา ครูผู้รับผิดชอบ เข้าร่วมพิธีรับตราพระราชทาน บ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย ประเทศไทย ประจำปีการศึกษา 2563 ในวันที่ 24 มิถุนายน 2565 ณ ห้องประชุมดินทอง 1 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลก เขต 2