สพม.เชียงใหม่ มอบนโยบายสถานศึกษาโปร่งใส นโยบาย NO GIFT POLICY และนโยบายขับเคลื่อนกิจกรรมโรงเรียนสุจริต

วันที่ 27 มิถุนายน 2565 ดร.สุทธิดล พุทธรักษ์ ผอ.สพม.เชียงใหม่ ดำเนินกิจกรรมการจัดทำ MOU และมอบนโยบายการขับเคลื่อนด้านคุณธรรมและความโปร่งใส ดังนี้

1. มอบนโยบายคุณธรรมและความโปร่งใสในสถานศึกษา

2. นโยบาย NO GIFT POLICY

3. นโยบายขับเคลื่อนกิจกรรมโรงเรียนสุจริต

เพื่อการขับเคลื่อนกิจกรรมคุณธรรมและความโปร่งใสในองค์กร ในปีงบประมาณ พ.ศ.2565 พร้อมด้วย ดร.ปริศนา วรรณารักษ์ รอง ผอ.สพม.เชียงใหม่ และดร.ดนัยรัตน์ กาศเกษม รอง ผอ.สพม.เชียงใหม่ ดำเนินการจัดประชุมเชิงปฏิบัติการคุณธรรมและความโปร่งใส และการประเมินการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก (EIT) ปีงบประมาณ พ.ศ.2565 ประกอบด้วยกิจกรรม ดังนี้

บรรยายพิเศษ “นโยบายการขับเคลื่อนโครงการโรงเรียนสุจริตและการประเมินคุณธรรมและ ความโปร่งใสขององค์กร” โดย ดร.สุทธิดล พุทธรักษ์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเชียงใหม่

กิจกรรมประกาศนโยบาย “No Gift Policy” งดรับ งดให้ของขวัญ สร้างค่านิยมความโปร่งใสใน สพม.เชียงใหม่

โดย ดร.สุทธิดล พุทธรักษ์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเชียงใหม่

กิจกรรมการทำ MOU การขับเคลื่อนโครงการโรงเรียนสุจริตและการดำเนินการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสในสถานศึกษา ระหว่าง สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา กับ สถานศึกษาในสังกัด

กิจกรรมบรรยายพิเศษ “การเสริมสร้างวัฒนธรรมความโปร่งใสในองค์กร” โดย นายสุพจน์ ศรีงามเมือง ตำแหน่งผู้ช่วยเลขาธิการคณะกรรรมการ ป.ป.ช.ภาค 5

กิจกรรมบรรยายพิเศษ “เรื่องกฎหมายน่ารู้ ผลประโยชน์ทับซ้อน กับการปฏิบัติหน้าที่ด้วยความโปร่งใส” โดย นายกิตินันท์ อินทรกำแหง นิติกรชำนาญการพิเศษ ปฏิบัติหน้าที่ผู้อำนวยการกลุ่มกฎหมายและคดี สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเชียงใหม่

กิจกรรมบรรยายพิเศษ “เกณฑ์การดำเนินการตามตัวชี้วัด 43 ข้อ ของการเปิดเผยข้อมูลสู่สาธารณะ (OIT) ของสถานศึกษา” โดย นางสาวปภัทรนันท์ มาใหม่ ตำแหน่ง ผู้ตรวจ OIT ของ สพฐ. ปีงบประมาณ 2564

กิจกรรมบรรยายพิเศษ “การขับเคลื่อนโครงการโรงเรียนสุจริต ในปีงบประมาณ พ.ศ.2565” โดย คณะกรรมการขับเคลื่อนโครงการโรงเรียนสุจริต สพม.เชียงใหม่

และกิจกรรมการประเมินการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก (EIT) โดย ดร.ปริศนา วรรณารักษ์ รอง.ผอ.สพม.เชียงใหม่ และ ดร.ดนัยรัตน์ กาศเกษม รอง.ผอ.สพม.เชียงใหม่

โดยกลุ่มเป้าหมาย ผู้บริหารสถานศึกษาและครูผู้รับผิดชอบ ITA สถานศึกษา รวมทั้งสิน 68 คน ณ ห้องประชุมสุพรรณิกา โรงแรมคุ้มภูคำเชียงใหม่ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่

ข่าว : ศน.ปฏิภาณ โรจน์รุ่ง