สพป.หนองคาย เขต 1 ร่วมประชุมคณะกรรมการศูนย์อำนวยการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดจังหวัดหนองคาย (ตอ.ปส.จ.นค) ครั้งที่ 5/2565

วันจันทร์ที่ 27 มิถุนายน พ.ศ.2565 เวลา 14.30 น. นายมติชน มูลสูตร ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาหนองคาย เขต 1 มอบหมายให้ นางสาวรุ่งนภา ธิศรี รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาหนองคาย เขต 1 ร่วมประชุมคณะกรรมการศูนย์อำนวยการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดจังหวัดหนองคาย (ตอ.ปส.จ.นค) ครั้งที่ 5/2565 โดยศูนย์อำนวยการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดจังหวัดหนองคาย (ตอ.ปส.จ.นค) ได้กำหนดการจัดประชุมเป็นประจำทุกเดือน เพื่อติดตามการดำเนินงานป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในระดับพื้นที่ โดยมีนายกิตติคุณ บุตรคุณ ปลัดจังหวัดหนองคาย เป็นประธานที่ประชุม ณ ห้องประชุมปทุมเทวาภิบาล ศาลากลางจังหวัดหนองคาย อำเภอเมือง จังหวัดหนองคาย ภายใต้มาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (COVID-19) โดยเคร่งครัด