สพป.ปราจีนบุรี เขต 2 ประชุมผู้บริหารสถานศึกษาในสังกัด ครั้งที่ 4/2565

       วันที่  27  มิถุนายน  2565  เวลา 13.30 น.  นายอัมพล หันทยุง ผอ.สพป.ปราจีนบุรี  เขต 2  เป็นประธานเปิดและบรรยายพิเศษการประชุมผู้บริหารสถานศึกษาในสังกัด  ครั้งที่ 4/2565  เพื่อชี้แจงนโยบายและแนวทางการดำเนินงาน การกำกับติดตามประเมินผลในการปฏิบัติราชการ การรับฟังความคิดเห็น ข้อเสนอแนะ และหาแนวทางแก้ไขปัญหาอุปสรรคร่วมกัน เพื่อนำไปปรับปรุงแก้ไขในการพัฒนางาน รวมทั้งรับฟังการสรุปผลการออกเยี่ยมชั้นเรียนในช่วงเช้าให้ที่ประชุมรับทราบ  ณ ห้องประชุมโรงเรียนอนุบาลนาดี  อ.นาดี  จ.ปราจีนบุรี