สพป.ชุมพร เขต 1 ประชุมผู้บริหารการศึกษาและผู้บริหารสถานศึกษาเพื่อแจ้งข้อราชการและมอบนโยบายเร่งด่วนสพฐ. QUICK POLICY 

วันที่ 27 มิถุนายน 2565 เวลา 13.30 น.  ดร.ศักดิ์สิทธิ์  แร่ทอง  ผอ.สพป.ชุมพร เขต 1 เป็นประธานการประชุมผู้บริหารการศึกษา ผู้บริหารสถานศึกษาและผู้อำนวยการกลุ่ม/หน่วย ครั้งที่ 3/2565  เพื่อแจ้งข้อราชการ แนวทางการบริหารจัดการศึกษา และติดตามหลังเปิดภาคเรียนแบบ On-site ของภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2565 พร้อมได้มอบนโยบาย ชี้แจงทำความเข้าใจ เรื่องการขับเคลื่อนนโยบายเร่งด่วน สพฐ. QUICK POLICY ประจำปี 2565  และก่อนเข้าสู่ระเบียบวาระการประชุม สพป.ชุมพร เขต 1 ได้มีการมอบเกียรติบัตรให้กับข้าราชการครูที่มีผลงานเป็นเลิศและควรยกย่อง จำนวน 2 รายการ ได้แก่ ผลงานด้านการบริหารจัดการศึกษาระดับปฐมวัยที่มีรูปแบบ/วิธีการปฏิบัติที่เป็นเลิศ  ระดับเขตพื้นที่การศึกษา จำนวน 19 ราย และครูวิทยากรแกนนำการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาด้วยกระบวนการจัดการเรียนรู้ Active Learning  แบบ Fundamental AL Training จำนวน 2 ราย  ทั้งนี้ ประธานการประชุม ได้มอบหมายให้คณะกรรมการดำเนินการขับเคลื่อนนโยบายเร่งด่วน สพฐ. ของสพป.ชุมพร เขต 1 ซึ่งเป็นผู้รับผิดชอบในแต่ละนโยบายร่วมชี้แจงกรอบแนวทาง แผนการดำเนินการขับเคลื่อนนโยบายทั้ง10 นโยบาย เพื่อนำสู่การปฏิบัติในสถานศึกษาอย่างเป็นรูปธรรม  หลังจากนั้น ได้ดำเนินการตามระเบียบวาระ การประชุมตามลำดับ โดยมีรอง ผอ.สพป.ชุมพร เขต 1 และผู้อำนวยการกลุ่ม/หน่วย ร่วมชี้แจงภารกิจ และการดำเนินงานในด้านต่างๆของกลุ่มที่เกี่ยวข้องในการประชุมครั้งนี้.-