การอบรมการพัฒนาสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาคุณธรรม(องค์กรคุณธรรม)

เมื่อวันที่ 28 มิถุนายน 2565 ดร.อุดมพร กันทะใจ รอง ผอ.สพป.ขอนแก่น เขต 2 เป็นประธานเปิดการอบรมเชิงปฎิบัติการแนวทางการพัฒนาสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาคุณธรรม(องค์กรคุณธรรม) ณ ห้องประชุมศูนย์การเรียนรู้ตลอดชีวิต นางธนพร นฤนาทวัฒนา ผู้อำนวยกลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษา กล่าวรายงานถึงวัตถุประสงค์ ว่า เพื่อสร้างการรับรู้และยอมรับจากทุกภาคส่วนในหน่วยงานให้มีความรู้ความเข้าใจตรงกันในด้านการดำเนินการและการร่วมมือร่วมใจในการปฎิบัติงานให้เป็นไปในแนวทางเดียวกันโดยยึดหลักการสำคัญ คือ ให้ทุกคนยอมรับและถือปฎิบัติร่วมกันเพื่อพัฒนาสำนักงานเขตให้เป็นสำนักงานเขตพื้นที่สุจริต โดยได้รับความอนุเคราะห์วิทยากรจาก สพป.กาฬสินธุ์ เขต 1 กลุ่มเป้าหมาย คือ บุคลากรใน สพป.ขอนแก่น เขต 2 จำนวน 80 คน