สพป.ปจ.2 ขับเคลื่อนการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส ในการดำเนินงานของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาออนไลน์

         วันที่ 28 มิถุนายน 2565  เวลา 10.00 น.  นายอัมพล หันทยุง  ผอ.สพป.ปราจีนบุรี  เขต 2  เป็นประธานเปิดและบรรยายพิเศษโครงการประชุมขับเคลื่อนแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต และยกระดับผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส สพป.ปราจีนบุรี เขต 2 กิจกรรมปลูกจิตสำนึกค่านิยมและส่งเสริมการมีส่วนร่วมในการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในองค์กร ซึ่งการประชุมเพื่อสร้างความเข้าใจในการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาออนไลน์  ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565  และประเมินการรับรู้ของผู้รับบริการ  ผู้มาติดต่อ  หรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอกของหน่วยงานต่อคุณภาพการดำเนินงาน  ประสิทธิภาพการสื่อสาร  และการปรับปรุงระบบการทำงาน   ผู้เข้าร่วมประชุมเป็นผู้บริหารสถานศึกษาในสังกัด  จำนวน 60 คน  ณ  ห้องอเนกประสงค์  สพป.ปราจีนบุรี เขต 2