สพม.เลย หนองบัวลำภู รับการตรวจติดตาม OBECQA

ระหว่างวันที่ 18 – 22 มิถุนายน 2565 ที่ผ่านมา  นายไพโรจน์ พรมสอน ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเลย หนองบัวลำภู และคณะร่วมให้การต้อนรับนายสมเกียรติ เภานาง ผู้อำนวยการโรงเรียนมหาชนะชัยวิทยาคม ประธานคณะกรรมการประเมิน ดร.ศิริวรรณ อาจศรี ผู้ทรงคุณวุฒิ ดร.มานิต เขียวศรี ผู้ทรงคุณวุฒิ นายชัยรัตน์ เจริญสุข กรรมการ และนางสาวจุฬารัตน์ ทองอร่าม กรรมการและเลขานุการ เนื่องในโอกาสเข้าติดตาม ตรวจเยี่ยมและประเมินการบริหารจัดการด้วยระบบคุณภาพ ตามเกณฑ์รางวัลคุณภาพแห่งสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (office of the Basic Education Commission Quality Award : OBECQA) ระดับ OBECQA ของโรงเรียนในสังกัด ประกอบด้วย โรงเรียนเลยอนุกูลวิทยา อ.เมืองเลย จ.เลย โรงเรียนศรีสองรักษ์วิทยา อ.ด่านซ้าย จ.เลย โรงเรียนสันติวิทยาสรรพ์ อ.ผาขาว จ.เลย และโรงเรียนคำแสนวิทยาสรรค์ อ.นากลาง จ.หนองบัวลำภู

……………………………………….

ขอขอบคุณภาพข่าวจาก ศน.ปทิตตา เยี่ยมหาร