ร.ร.ศรีสองรักษ์วิทยา สพม.เลย หนองบัวลำภู จัดอบรม Internet of Things (IoT ) อินเทอร์เน็ตของสรรพสิ่ง

ดร.จิตติศักดิ์ นามวงษา ผู้อำนวยการโรงเรียนศรีสองรักษ์วิทยา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเลย หนองบัวลำภู เปิดเผยว่า โรงเรียนได้จัดทำแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาระยะ 5 ปี (2564-2568) ในการกำหนด กรอบทิศทางและเป้าหมายการผลิตและพัฒนากำลังคน เตรียมส่งต่อระดับอุดมศึกษาเพื่อการผลิตกำลังคนที่ตรงกับความต้องการของตลาดงานและการพัฒนาประเทศพัฒนาหลักสูตรการศึกษาในระดับต่าง ๆ ที่สามารถสร้างเสริมทักษะสำคัญในศตวรรษที่ 21 โดยเฉพาะด้านภาษาอังกฤษ วิทยาศาสตร์ และทักษะดิจิทัล สอดคล้องกับมหาวิทยาลัยราชภัฏเลยซึ่งเป็นมหาวิทยาลัยเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น ที่มียุทธศาสตร์สำคัญเกี่ยวข้องกับทางการศึกษาคือการผลิตและพัฒนาครู เพื่อพัฒนาทักษะที่สอดรับกับทักษะในศตวรรษที่ 21 โดยเฉพาะทักษะด้านการคิด วิเคราะห์ สังเคราะห์ความสามารถในการแก้ปัญหาที่ซับซ้อน ความคิดสร้างสรรค์จึงได้ร่วมกับมหาวิทยาลัย

“จึงได้จัดอบรมเชิงปฏิบัติการ ในวันที่ 27 มิถุนายน 2565 ผ่านกระบวนการเรียนรู้ STEAM โดยใช้อุปกรณ์ IoT หรือ Internet of Things (อินเทอร์เน็ตของสรรพสิ่ง) ซึ่งเป็น วัตถุ อุปกรณ์วงจรอิเล็กทรอนิกส์ ซอฟต์แวร์ เซ็นเซอร์ และการเชื่อมต่อกับเครือข่ายอินเทอร์เน็ต โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ครูและนักเรียน สามารถสร้างนวัตกรรม แก้ไขปัญหาให้กับชุมชน ท้องถิ่น หรือสร้างการตระหนักรู้สู่สังคมเทคโนโลยีดิจิทัล พร้อมกันนั้นยังสามารถสร้างนวัตกรชุมชนต่อไป โดยได้รับความอนุเคราะห์คณะวิทยากร จากคณาจารย์และนักศึกษา สาขาวิศวกรรมไฟฟ้า คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย จำนวน 24 คน ผู้เข้ารับการอบรม ได้แก่ครูผู้สอน จำนวน 10 คน และนักเรียนโรงเรียนศรีสองรักษ์วิทยา จำนวน 30 คน” ดร.จิตติศักดิ์ กล่าว

……………………………………………………

ขอขอบคุณภาพข่าวจาก ดร.จิตติศักดิ์ นามวงษา ผู้อำนวยการโรงเรียนศรีสองรักษ์วิทยา สพม.เลย หนองบัวลำภู