นร.ร.ร.สุวรรณคูหาพิทยาสรรค์ สพม.เลย หนองบัวลำภู แสดงศักยภาพในการประชุมวิชาการดาราศาสตร์แห่งประเทศไทย (สำหรับเยาวชน) ครั้งที่ 8

นักเรียนโรงเรียนสุวรรณคูหาพิทยาสรรค์ สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเลย หนองบัวลำภู ได้รับรางวัลเหรียญทองแดง จากการนำเสนอผลงานแบบบรรยาย และนำเสนอแบบโปสเตอร์ ในการประชุมวิชาการดาราศาสตร์แห่งประเทศไทย (สำหรับเยาวชน) ครั้งที่ 8

วันที่ 24-26 มิถุนายน 2565 สถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติ (องค์การมหาชน) กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ได้จัดการประชุมวิชาการดาราศาสตร์แห่งประเทศไทย (สำหรับเยาวชน) ครั้งที่ 8 : The 8th Thai Astronomical Conference (Student Session) 2022 ขึ้น ณ โรงแรมคุ้มภูคำและอุทยานดาราศาสตร์สิรินธร จังหวัดเชียงใหม่ ซึ่งจากผลการนำเสนอปรากฏว่า ผลงานเรื่อง “การศึกษาความรีของวงโคจรและมุมห่างของดวงจันทร์ ที่มีอิทธิพลต่อระดับน้ำขึ้น-น้ำลง” โดยนางสาววรรณวิภา อรุณรัตนวงศ์ ได้รับรางวัลเหรียญทองแดงจากการนำเสนอผลงานแบบบรรยาย (Oral Presentation) และ ผลงานเรื่อง “การศึกษาการเปลี่ยนตำแหน่งของดวงอาทิตย์ และมุมตกกระทบของแสง เพื่อหามุมที่มีความเหมาะสมในการรับพลังงานของแผงโซลาร์เซลล์ พื้นที่จังหวัดหนองบัวลำภู” โดยนางสาวชลธิชา บัวผัน และนางสาวธิดารัตน์ มงคลสวัสดิ์ ได้รับรางวัลการนำเสนอแบบโปสเตอร์ (Poster Presentation) ทั้ง 2 ผลงานอยู่ภายใต้การดูแลของ คุณครูเอกณัฐพัชร์ ต้นสมบัติ ครูวิชาโลก ดาราศาสตร์และอวกาศ โรงเรียนสุวรรณคูหาพิทยาสรรค์ จังหวัดหนองบัวลำภู  

ในงานนี้มีเยาวชนจากทั่วประเทศไทย และจากประเทศญี่ปุ่น มาเลเซีย อินโดนีเซีย สิงคโปร์ ให้ความสนใจส่งโครงงานดาราศาสตร์เข้าร่วมนำเสนอในงานนี้กว่า 80 โครงงาน แบ่งเป็นการนำเสนอแบบปากเปล่า 35 โครงงาน และแบบโปสเตอร์ 49 โครงงาน

หัวข้อโครงงานหลักแบ่งเป็นประเภทต่าง ๆ ดังนี้

• ดวงอาทิตย์ • ระบบสุริยะและดาวเคราะห์นอกระบบสุริยะ • ดาวฤกษ์และกระจุกดาว • สสารระหว่างดาว กาแล็กซีและเอกภพ • ดาราศาสตร์เชิงสังเกตการณ์ • อุปกรณ์-โปรแกรมทางดาราศาสตร์และเทคโนโลยีอวกาศ

นักเรียนที่เข้าร่วมกิจกรรม ได้รับประสบการณ์การเข้าร่วมนำเสนอโครงงานดาราศาสตร์บนเวทีระดับประเทศ แลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างกัน รวมถึงได้รับคำแนะนำจากนักวิจัย และนักวิชาการดาราศาสตร์ เพื่อนำไปปรับปรุง พัฒนาและต่อยอดผลงานของตนเองในปีต่อไป พร้อมกันนี้ คุณครูเอกณัฐพัชร์ ต้นสมบัติ ครูที่ปรึกษาโครงงาน ได้ผ่านการอบรมตามโครงการอบรมครูเชิงปฏิบัติการด้านดาราศาสตร์ขั้นสูง ประจำปี 2565 ด้วย

……………………………………………….

ขอบพระคุณข้อมูลจาก  สถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติ (องค์การมหาชน)

ขอขอบคุณภาพข่าวจากนางปาริชาติ จารุพงศ์ ชัยแสง รองผู้อำนวยการโรงเรียนสุวรรณคูหาพิทยาสรรค์