ดร. ดุจดาว ศิริวาลย์ ผอ.สพป.ฉะเชิงเทรา เขต ๒ ให้การต้อนรับคณะกรรมการติดตามประเมินผลการขับเคลื่อนนโยบายฯ

วันที่ ๒๙ มิถุนายน ๒๕๖๕ เวลา ๐๙.๐๐ น. ดร. ดุจดาว ศิริวาลย์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาฉะเชิงเทรา เขต ๒ ให้การต้อนรับคณะกรรมการติดตามประเมินผลการขับเคลื่อนนโยบาย จุดเน้น สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน และนโยบายกระทรวงศึกษาธิการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ ครั้งที่ ๒ คณะกรรมการติดตามประกอบด้วย นายบุญเลิศ ค่อนสะอาด ผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลวัดปิตุลาธิราชรังสฤษฎิ์ ปฏิบัติหน้าที่ในตำแหน่งที่ปรึกษาด้านมาตรฐานการศึกษา สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน นางอรนุช มั่งมีสุขศิริ ผู้เชี่ยวชาญด้านพัฒนานวัตกรรมการเรียนรู้ สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน นางสาวศรีวิน ธรรมรังรอง ผอ.กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชลบุรี เขต ๓ นางสาวรุ่งทิวา งามตา สำนักติดตามและประเมินผล ฯ นางอรอุมา หวังมีจงมี สำนักติดตามและประเมินผลฯ ผู้ร่วมรับการติดตามประกอบด้วย รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาฉะเชิงเทรา เขต ๒ นายไวภพ    สุขกระโทก ผู้อำนวยการโรงเรียนทุ่งสะเดาประชาสรรค์ ผู้อำนวยการกลุ่ม ศึกษานิเทศก์ และเจ้าหน้าที่ ณ ห้องประชุมพุทธโสธร สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาฉะเชิงเทรา เขต ๒