สพม.เชียงใหม่ ประเมินสัมฤทธิผลการปฏิบัติงานในหน้าที่ตำแหน่งรองผู้อำนวยการสถานศึกษา

วันที่ 28 มิถุนายน 2565 ดร.สุทธิดล พุทธรักษ์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเชียงใหม่ มอบหมายให้ ดร.ดนัยรัตน์ กาศเกษม รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเชียงใหม่ เป็นประธาน พร้อมด้วย นายบุญเสริญ สุริยา ผู้ทรงคุณวุฒิด้านการบริหาร นายประวัติ ผันผาย ผู้อำนวยการโรงเรียนฝางชนูปถัมภ์ ในการประเมินสัมฤทธิผลการปฏิบัติงานในหน้าที่ตำแหน่งรองผู้อำนวยการสถานศึกษา จากคณะกรรมการประเมินสัมฤทธิผลการปฏิบัติงานฯ ครั้งที่ 2 (รอบ 12 เดือน) ของนางสาวณัฏฐิณี ปินตา ตำแหน่งรองผู้อำนวยการโรงเรียนหางดงรัฐราษฎร์อุปถัมภ์ ณ ห้องโสตทัศนศึกษา 2 โรงเรียนหางดงรัฐราษฎร์อุปถัมภ์

ภาพ/ข่าว : โรงเรียนหางดงรัฐราษฎร์อุปถัมภ์