การคัดเลือกครูต้นแบบในการใช้สื่อ นวัตกรรม และเทคโนโลยีในการจัดการเรียนการสอน

วันจันทร์ ที่ 27 มิถุนายน 2565 เวลา 09.00 น. ดร.ภิรมย์ จีนธาดา ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปัตตานี เขต 1 เป็นประธานเปิดกิจกรรมการคัดเลือกครูต้นแบบในการใช้สื่อ นวัตกรรม และเทคโนโลยีในการจัดการเรียนการสอน โดยได้แต่งตั้งคณะกรรมการคัดเลือกครูผู้สอนที่สามารถเป็นต้นแบบในการผลิตสื่อ และนวัตกรรมการเรียนรู้ที่ใช้ในการจัดการเรียนการสอนในหลากหลายรูปแบบ มีครูผู้สนใจส่งผลงานเข้าประกวด จำนวน 35 ผลงาน แบ่งเป็น 2 ประเภทคือ สื่อวีดิทัศน์นำเสนอ และโปสเตอร์ ณ ห้องประชุมชบาเงิน สพป.ปัตตานี เขต 1