สพป.พิษณุโลก เขต 2 อบรมครูแกนนำ ค่ายเยาวชน รักษ์พงไพร

ดร.ผกาภรณ์ พลายสังข์ ผอ.สพป.พิษณุโลก เขต 2 ประธานพิธีเปิด บรรยายพิเศษการอบรมครูวิทยากรแกนนำ โครงการค่าย “เยาวชน…รักษ์พงไพรเฉลิมพระเกียรติ 60 พรรษา สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี” ประจำปี 2565 โดย ดร.วสันต์ ปานทอง รอง ผอ.สพป.พิษณุโลก เขต 2 กล่าวรายงาน เพื่อให้ครูที่ผ่านการอบรม สามารถนำความรู้ความเข้าใจไปจัดการเรียนการสอนแบบบูรณาการด้านการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อมในท้องถิ่น พร้อมต่อยอดขยายผลในโรงเรียน ชุมชน และท้องถิ่น ได้อย่างเข้มแข็ง และสามารถเป็นวิทยากรในการอบรมค่ายเยาวชน รักษ์พงไพรฯ แก่ครู นักเรียน ในเขตพื้นที่ได้อย่างมีประสิทธิภาพ ตรงตามวัตถุประสงค์ของโครงการ โดยมีข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาจาก สพป.นครสวรรค์ เขต 1 สพป.อุทัยธานี เขต 1 และเขต 2 สพป.พิษณุโลก เขต 2 จำนวน 60 คน เข้ารับการอบรม ในวันที่ 29 มิถุนายน – 1 กรกฎาคม 2565 ณ ศูนย์ศึกษาธรรมชาติ และสัตว์ป่าพิษณุโลก อำเภอวังทอง จังหวัดพิษณุโลก