การอบรมเชิงปฏิบัติการจัดการเรียนรู้แบบบูรณาการ ตามแนวทฤษฎีพหุปัญญา ในรูปแบบออนไลน์ (Multiple Intelligences)

วันอังคาร ที่ 28 มิถุนายน 2565 เวลา 09.00 น. ดร.ภิรมย์ จีนธาดา ผอ.สพป.ปัตตานี เขต 1 มอบหมายให้นายอุมัธ สวาหลัง รอง ผอ.สพป.ปัตตานี เขต 1 เป็นประธานเปิดการอบรมเชิงปฏิบัติการจัดการเรียนรู้แบบบูรณาการตามแนวทฤษฎีพหุปัญญา ในรูปแบบออนไลน์ (Multiple Intelligences) โดยมีผู้บริหารสถานศึกษาและคณะครูจากโรงเรียนในสังกัด เข้าร่วมรับฟังการบรรยาย ซึ่งได้รับเกียรติจากดร.ศศิธร เขียวกอ ครูชำนาญการพิเศษโรงเรียนพญาไท สังกัดสพป.กทม. และนางสาวสุธาทิพย์ เลิศล้ำ ศึกษานิเทศก์ชำนาญการ สังกัดสพป.กทม. เป็นวิทยากรบรรยายให้ความรู้