สพป.ชุมพร เขต 1 ร่วมรับชมรับฟัง “พุธเช้าข่าว สพฐ.” ครั้งที่ 22/2565

>>วันที่ 29 มิถุนายน  2565  เวลา 08.00 น.  ดร.ศักดิ์สิทธิ์  แร่ทอง  ผอ.สพป.ชพ. 1  พร้อมด้วย นายเลอศักดิ์  รัชณาการ ดร.กันยมาส  ชูจีน รอง ผอ.สพป.ชุมพร เขต 1  ผู้อำนวยการกลุ่ม/หน่วย และผู้ที่เกี่ยวข้อง  เข้าร่วมรับชมรับฟังรายการ “พุธเช้าข่าว สพฐ.” ครั้งที่ 22/2565  ผ่านระบบ Video Conference  ณ ห้องประชุมเขาปูน อาคารสโมสร สพป.ชุมพร เขต 1  โดย ดร.อัมพร  พินะสา  เลขาธิการ กพฐ. เป็นประธานการประชุม  เพื่อรับฟังข้อราชการ และการขับเคลื่อนการดำเนินงานการจัดการศึกษาและตามโยบายต่างๆ  อาทิ ความปลอดภัยในสถานศึกษา  การดูแลในเรื่องของสุขภาพนักเรียนหลักจากเปิดภาคเรียน  หลังจากนั้น ดร.ศักดิ์สิทธิ์  แร่ทอง  ผอ.สพป.ชพ. 1  ได้เป็นประธานดำเนินการประชุมเพื่อร่วมวางแผนขับเคลื่อนภารกิจงานสำคัญของสำนักงานเขตฯ  พร้อมได้ติดตามการดำเนินงานของแต่ละกลุ่ม โดยมี รอง ผอ.สพป.ชุมพร เขต 1  ผอ.กลุ่ม/หน่วย ร่วมชี้แจงรายละเอียดผลการดำเนินงานและภารกิจงานของกลุ่ม/หน่วย