สพม.ร้อยเอ็ด ดำเนินการประชุมเชิงปฏิบัติการการจัดเตรียมเอกสารตามแบบวัดการเปิดเผยข้อมูลต่อสาธารณะ (OIT) การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาออนไลน์ (ITA Online) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

วันที่ 29 มิถุนายน 2565 เวลา 09.00 น. ดร.อดุลย์ศักดิ์ บุญเอนก ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาร้อยเอ็ด เป็นประธานในพิธีเปิดการประชุมเชิงปฏิบัติการการจัดเตรียมเอกสารตามแบบวัดการเปิดเผยข้อมูลต่อสาธารณะ (OIT) การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาออนไลน์ (Integrity and Transparency Assessment Online : ITA Online) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 เพื่อเตรียมเอกสารและนำเข้าข้อมูลเพื่อเผยแพร่ต่อสาธารณะทางเว็บไซต์สำนักงาน เพื่อรับการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาออนไลน์ (Integrity and Transparency Assessment Online : ITA Online) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 โดยมี ดร.ธนา โด่งพิมาย นายวงศกร ประกอบนันท์ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาร้อยเอ็ด ผู้อำนวยการกลุ่ม/หน่วย ศึกษานิเทศก์ และบุคลากรในสังกัดเข้าร่วมประชุม ณ ห้องประชุมอินทนิล สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาร้อยเอ็ด