กลุ่มเมืองบุรีรัมย์ ๑ วิเคราะห์ RT NT O-NET

นายฉลาด สาโยธา ผอ.สพป.บุรีรัมย์ เขต ๑ เป็นประธานเปิดการอบรมเชิงปฏิบัติการ วิเคราะห์ สังเคราะห์  ผลการทดสอบ RT NT O-NET และจัดทำแผนพัฒนาคุณภาพผู้เรียนเพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนในกลุ่มโรงเรียนเมืองบุรีรัมย์ ๑ ณ โรงเรียนเขตการทางสงเคราะห์ ๕ (ไตรคามสิทธิศิลป์) อำเภอเมืองบุรีรัมย์ จังหวัดบุรีรัมย์

เมื่อวันที่ ๒๙ มิถุนายน ๒๕๖๕ นายฉลาด สาโยธา ผอ.สพป.บุรีรัมย์ เขต ๑ เป็นประธานเปิดการประชุมเชิงปฏิบัติการ วิเคราะห์ สังเคราะห์ ผลการทดสอบ RT (Reading Test) , NT (National Test) , O-NET (Ordinary National Educational Test) และการจัดทำแผนพัฒนาคุณภาพผู้เรียนเพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนในกลุ่มโรงเรียนเมืองบุรีรัมย์ ๑ สร้างความตระหนักแก่ครูผู้สอนร่วมขับเคลื่อนโครงการ นำความรู้ นำประสบการณ์ ที่ได้รับจากการประชุมไปจัดระบบความรู้เพื่อใช้ในการเรียนและการทดสอบในทุกระดับ ครูและบุคลากรทางการศึกษาได้ปรับปรุงและพัฒนาการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ตามแนวปฏิรูปการศึกษา และสามารถนำผลการประเมินในระดับเครือข่ายไปเทียบเคียงกับการประเมินผลในระดับชาติ

ผู้ร่วมประชุมประกอบด้วย ครูผู้สอนระดับอนุบาล ๓ ระดับประถมศึกษาปีที่ ๑ , ๓ , ๖ และระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓ จำนวนทั้งสิ้น ๖๔ คน ผู้ร่วมพิธีเปิดการประชุม นายไชยสิทธิ์ พวงศรี ผู้อำนวยการกลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา นางสาวศรวิษฐา สุระวรรณะ ศึกษานิเทศก์ประจำกลุ่มโรงเรียนเมืองบุรีรัมย์ ๑ โดยมี นายชาญชัย ไชยพิศ ผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลบุรีรัมย์ ประธานกลุ่มโรงเรียนเมืองบุรีรัมย์ ๑ กล่าวรายงาน ณ โรงเรียนเขตการทางสงเคราะห์ ๕ (ไตรคามสิทธิศิลป์) อำเภอเมืองบุรีรัมย์ จังหวัดบุรีรัมย์ (อภิรักษ์ จันทวี : ภาพ)