สพป.อุดรธานี เขต 2 ประชุมคณะกรรมการดำเนินงานขับเคลื่อนโครงการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรมและธรรมาภิบาล ในสถานศึกษาและสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา การป้องกันการทุจริต ( กิจกรรมสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาสุจริต ITA )

    วันที่ 29 มิถุนายน 2565 ดร.ศุภชัย โถบำรุง รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุดรธานี เขต 2 เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการขับเคลื่อนการดำเนินงานโครงการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรมและธรรมาภิบาลในสถานศึกษาและสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ป้องกันการทุจริต ( กิจกรรมสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาสุจริต ITA ) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ 2565 เพื่อกำหนดแนวทางในการดำเนินงานและเตรียมการประเมิน ITA   ณ ห้องประชุมผาแดง สพป.อุดรธานี เขต 2

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ 2565