สพป.อุดรธานี เขต 2 อบรมเชิงปฏิบัติการ การจัดการหน่วยเรียนรู้และแผนการจัดการเรียนรู้ Active Learning กลุ่มเครือข่ายโรงเรียนหนองหว้า

         วันที่ 29 มิถุนายน 2565 นายบูรพา พรหมสิงห์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุดรธานี เขต 2 เป็นประธานเปิดการอบรมเชิงปฏิบัติการ การจัดการหน่วยเรียนรู้และแผนการจัดการเรียนรู้ Active Learning กลุ่มเครือข่ายโรงเรียนจำปีศรีธาตุ ในการนี้ นางสาวศศิธร นาคดิลก และ ดร.สุภาวดี ปกครอง ศึกษานิเทศก์  ร่วมเป็นวิทยากรให้ความรู้เรื่องการจัดทำแผนการเรียนรู้ Active Learning ณ เทศบาลตำบลหนองหว้า อำเภอกุมภวาปี จังหวัดอุดรธานี