สพป.อุดรธานี เขต 2 อบรมเชิงปฏิบัติการขับเคลื่อน 6 มิติคุณภาพสู่การปฏิบัติ ระดับปฐมวัย และทบทวนการจัดกิจกรรมตามแนวคิดไฮสโคป ปีการศึกษา 2565 อำเภอวังสามหมอ

          วันที่ 29 มิถุนายน 2565 นายบูรพา พรหมสิงห์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุดรธานี เขต 2 เป็นประธานเปิดการอบรมเชิงปฏิบัติการขับเคลื่อน 6 มิติคุณภาพสู่การปฏิบัติ ระดับปฐมวัย และทวนการจัดกิจกรรมตามแนวคิดไฮสโคป ( High Scope ) ปีการศึกษา 2565 อำเภอวังสามหมอ ในการนี้ นายคณพศ พิมโคตร นายอำเภอวังสามหมอ ร่วมเป็นเกียรติและพบปะผู้เข้าร่วมอบรมประกอบด้วย ผู้บริหารสถานศึกษา และครูผู้สอนปฐมวัย อำเภอวังสามหมอ  การอบรมดังกล่าว วิทยากรโดย นางสุนีย์ อุทุมทอง นางฐิตินันท์ อุปการ ศึกษานิเทศก์ และคณะ
ณ โรงเรียนอนุบาลวังสามหมอ อำเภอวังสามหมอ จังหวัดอุดรธานี