สพป.ชัยภูมิ เขต 3 จัดประชุมเพื่อเสริมสร้างความรู้ความ เข้าใจเกี่ยวกับการป้องกันการทุจริตและประพฤติมิชอบและการประเมินคุณ ธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ออนไลน์(ITA Online

วันอังคารที่ 28 มิถุนายน 2565 เวลา 09.00 น. นายประวิช ยะรินทร์ ผอ.สพป.ชัยภูมิ เขต 3 เป็นประธานการประชุมเพื่อเสริมสร้างความรู้ความ เข้าใจเกี่ยวกับการป้องกันการทุจริตและประพฤติมิชอบและการประเมินคุณ ธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ออนไลน์(ITA Online) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 ของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิ เขต 3 ก่อนเปิดการประชุม สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิ เขต 3 ได้ร่วมแสดงจุดยืนในการต่อต้านการคอรับชั่น โดยร่วมกันกล่าวเจตนารมณ์และแสดงสัญญาลักษณ์ต่อต้านการทุจริตคอรับชั่น และได้จัดทำบันทึกข้อตกลงความร่วมมือการพัฒนาสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาระหว่าง ผอ.สพป.ชัยภูมิ เขต 3 กับ รอง ผอ.สพป.ขัยภูมิ เขต 3,ผอ.กลุ่ม/หน่วย ในการนี้ นายธิติวุฒิ นาคุณทรง รอง ผอ.สพป.ชัยภูมิ เขต 3 ได้กล่าวรายงานการจัดการประชุมฯ วิทยากรได้รับความอนุเคราะห์จาก สำนักงาน ป.ป.ช.ประจำจังหวัดชัยภูมิ โดยนางสาวอัจฉราพร พาเต่าน้อย เจ้าพนักงานป้องกันการทุจริตชำนาญการ ผู้เข้าร่วมการประชุมได้แก่ ผู้บริหารสถานศึกษา จำนวน 3 โรงเรียนและบุคลากรทางการศึกษา สพป.ชัยภูมิ เขต 3 จำนวน 71 คน รวมทั้งสิ้น 74 คน ณ ห้องประชุมจัตุภูมิ สพป.ชัยภูมิ เขต 3