สพม.เชียงใหม่ ประชุมพิจารณาคัดกรองโรงเรียนที่ตั้งในพื้นที่ลักษณะพิเศษ ระดับเขตพื้นที่การศึกษา

วันที่ 29 มิถุนายน 2565 เวลา 13.30 น. ดร.สุทธิดล พุทธรักษ์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเชียงใหม่ มอบหมายให้ ดร.ดนัยรัตน์ กาศเกษม รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเชียงใหม่ เป็นประธานการประชุมพิจารณาคัดกรองโรงเรียนที่ตั้งในพื้นที่ลักษณะพิเศษ ระดับเขตพื้นที่การศึกษา และร่วมกับคณะกรรมการกลั่นกรองฯ ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ณ ห้องประชุม 1 ชั้น 4 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเชียงใหม่ เพื่อดำเนินการกลั่นกรอง และรับรองข้อมูลโรงเรียนที่ผ่านเกณฑ์การคัดกรองโรงเรียนที่ตั้งในพื้นที่ลักษณะพิเศษ ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อย และบรรลุตามวัตถุประสงค์ของโครงการอย่างมีประสิทธิภาพ

ภาพ/ข่าว : ภูริวัจน์ วงค์เลย นักวิชาการศึกษาชำนาญการ