สพม.สงขลา สตูล”ร่วมสังเกตชั้นเรียนของครูผู้สอนกลุ่มสาระฯ ภาษาอังกฤษ ของโรงเรียนชะแช้นิมิตวิทยา”

วันที่ 29 มิถุนายน 2565นางจิตรา ซุ่นซิ่ม พร้อมด้วยนางสาวปฤษณา แจ้มแจ้ง ศึกษานิเทศก์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสงขลา สตูล ได้รับมอบหมายจากผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสงขลา สตูล ได้ไปสังเกตชั้นเรียนของครูผู้สอนกลุ่มสาระฯ ภาษาอังกฤษ ของโรงเรียนชะแช้นิมิตวิทยา ของครูเครือข่ายผู้ร่วมนิเทศ ครู CS ซึ่งผู้บริหารให้ความสำคัญในการพัฒนาบุคลากร ครูผู้สอนมีความมุ่งมั่น ตั้งใจในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ให้กับผู้เรียน บรรยากาศในชั้นเรียนเป็นไปตามธรรมชาติ การจัดกิจกรรมการเรียนการสอนได้ดี สนุกสนาน มีความเป็นกันเองกับผู้เรียน มีการเสริมแรงให้กับผู้เรียน และได้นำการจัดการเรียนรู้แบบ 2W3P ประกอบด้วย 5 ขั้นตอน คือ

1. ขั้นกระตุ้นทบทวนและปูพื้นฐานความรู้ (Warm up)

2. ขั้นนาเสนอเนื้อหาสาระ (Presentation)

3. ขั้นฝึกฝนโดยยึดผู้เรียนเป็นศูนย์ (Practice)

4. ขั้นนาไปใช้หรือการบูรณาการความรู้ (Production)

5. ขั้นสรุปความรู้ที่ได้รับจากกระบวน การเรียนรู้ (Wrap up) ทำให้ ผู้เรียนมีส่วนร่วม “กล้าคิด กล้าทำ กล้านำเสนอ”