อบรมเชิงปฏิบัติการ “ความรู้กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการป้องกันการทุจริต และการรับผิดทางละเมิด”

วันที่ 30 มิถุนายน 2565 เวลา 09.00 น. นายปัญจพล แสงคำไพ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 3เป็นประธานเเปิดอบรมเชิงปฏิบัติการ “ความรู้กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการป้องกันการทุจริต และการรับผิดทางละเมิด”เพื่อให้บุคลากรมีความรู้คุณธรรมจริยธรรมในการปฏิบัตงาน การแยกแยะผลประโยชน์ ส่วนตน ผลประโยชน์ส่วนรวม การป้องกันการทุจริตและมีความรู้ความเข้าใจเรื่อง “การกระทำผิดอันเกิดจากผลประโยชน์ซับซ้อน มีความเข้าใจในเรื่องกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการทุจริตและการผิดทางละเมิด”โดยมี นายรัฎฐกร ฟ้องเสียง ผู้อำนวยการสำนักนิติการ สพฐ. และนายทองสุข ณ พล อดีตผู้อำนวยการ ป.ป.ท.เขต 6 เป็นวิทยากรมีผู้เข้าร่วมอบรมฯ ประกอบด้วย รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 3 ผู้บริหารสถานศึกษาในสังกัด บุคลากรในสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาจำนวน 110 คน ณ ห้องประชุมผีตาโขน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 3