คณะกรรมการ สพป.ชัยภูมิ เขต 3 ประเมินผลการปฏิบัติงานของผู้ขอเลื่อนวิทยฐานะผู้อำนวยการเชี่ยวชาญ โรงเรียนชุมชนหนองบัวโคก(ทองวิทยานุกูล) อ.จัตุรัส จ.ชัยภูมิ

วันที่ 30 มิถุนายน 2565 นายประวิช  ยะรินทร์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพิ้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิ เขต 3 เป็นประธานคณะกรรมการ ร่วมด้วย นายวินัย  พันธุ์มี ข้าราชการบำนาญ อดีตผู้อำนวยการเชี่ยวชาญ โรงเรียนบ้านหนองฉิม(สิงห์จันทร์บำรุง) และนายถนอมจิต  อินทอง ผู้อำนวยการเชี่ยวชาญ โรงเรียนชุมชนบ้านบุ่งคล้าวิทยา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิ เขต 1คณะกรรมการ ดำเนินการประเมินผลการปฏิบัติงานด้านที่ 1 ด้านคุณธรรมจริยธรรมและจรรยาบรรณวิชาชีพครู ด้านที่ 2 ด้านความรู้ความสามารถของผู้ขอเลื่อนวิทยฐานะผู้อำนวยการเชี่ยวชาญ  รายนายพงษ์ศักดิ์  ดีอุดม  ผู้อำนวยการชำนาญการพิเศษ โรงเรียนชุมชนหนองบัวโคก(ทองวิทยานุกูล)อ.จัตุรัส จ.ชัยภูมิ โดยมีนายกเทศบาลตำบลหนองบัวโคก, ประธานกรรมการสถานศึกษา ผู้บริหารสถานศึกษา และแขกผู้มีเกียรติร่วมให้กำลังใจ ผอ.โรงเรียนชุมชนหนองบัวโคก(ทองวิทยานุกูล) ณ โรงเรียนชุมชนหนองบัวโคก(ทองวิทยานุกูล) อ.จัตุรัส จ.ชัยภูมิ