สพม.พิษณุโลก อุตรดิตถ์ จัดประชุมเชิงปฏิบัติการเสริมสร้างสมรรถนะบุคลากรในสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาในการต่อต้านการทุจริตและปลูกจิตสำนึกสู่การเป็นข้าราชการที่ดี และตระหนักรู้เรื่องผลประโยชน์ทับซ้อน

วันที่ 28 มิถุนายน 2565 เวลา 09.00 น. นายสุดเขต สวยสม ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาพิษณุโลก อุตรดิตถ์ เป็นประธานเปิดการประชุมเชิงปฏิบัติการเสริมสร้างสมรรถนะบุคลากรในสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาในการต่อต้านการทุจริตและปลูกจิตสำนึกสู่การเป็นข้าราชการที่ดี และตระหนักรู้เรื่องผลประโยชน์ทับซ้อนและประกาศเจตจำนงเขตสุจริตไม่คิดคอรัปชั่นและการกระทำที่ถือเป็นเรื่องผลประโยชน์ทับซ้อน พร้อมบรรยายพิเศษในหัวข้อ “การปลูกจิตสำนึกสู่การเป็นข้าราชการที่ดี” ซึ่งสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาพิษณุโลก อุตรดิตถ์ ตระหนักและให้ความสำคัญกับการบริหารงานด้วยความโปร่งใส ไร้ทุจริตตามนโยบายของรัฐบาลในการบริหารราชการ ให้มีหลักธรรมาภิบาล ต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบในภาครัฐ และเป็นนโยบายที่สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาพิษณุโลก อุตรดิตถ์ ร่วมแรงร่วมใจมุ่งมั่นและพัฒนาให้การบริหารงานปฏิบัติให้มีความซื่อตรง สุจริต มีคุณธรรม จริยธรรมและความโปร่งใส ยืดมั่นในสิ่งที่ถูกต้องเสมอภาคและไม่เข้าไปมีส่วนร่วมใดๆ ที่มีผลประโยชน์ทับซ้อนพร้อมที่จะรักษาผลประโยชน์ของรัฐ และมอบความเป็นธรรมแก่ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องอย่างเสมอภาคเท่าเทียมกัน ซึ่งเป็นการบูรณาการโครงการตามแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 การจัดประชุมในครั้งนี้มีการบรรยายธรรม เรื่อง การนำหลักธรรมพระพุทธศาสนามาใช้ในการปฏิบัติงาน โดย พระมหาธนศักดิ์ จินตกวี รองเจ้าคณะอำเภอเมืองพิษณุโลก ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดพระศรีรัตนมหาธาตุวรมหาวิหาร รักษาการเจ้าอาวสาวัดอรัญญิก และการบรรยายในหัวข้อ “การกระทำที่ถือเป็นเรื่องผลประโยชน์ทับซ้อนและการสร้างจิตสำนึกสาธารณะ” โดยมีนายสมยศ กาสี ผู้อำนวยการสำนักงาน ป.ป.ช.ประจำจังหวัดพิษณุโลก โดยมีนายสิงห์เพชร สุทธิ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาพิษณุโลก อุตรดิตถ์ และบุคลากรทางการศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาพิษณุโลก อุตรดิตถ์ เข้าร่วมประชุมในครั้งนี้ จัดระหว่างวันที่ 28 – 29 มิถุนายน 2565 ณ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาพิษณุโลก อุตรดิตถ์