สพป.พัทลุง เขต 2 ลงพื้นที่ดำเนินการคัดเลือกโรงเรียนที่มีวิธีปฏิบัติที่เป็นเลิศ (Best Practices) ตามโครงการพัฒนาการจัดการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม (DLTV) สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพัทลุง เขต 2

วันที่ 29 – 30 มิถุนายน 2565 ดร.วันชัย วงศ์ศิลป์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพัทลุง เขต 2 มอบหมายให้ นายธนภัทร สิริวาส รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพัทลุง เขต 2 พร้อมด้วย นางวิไลวรรณ เลี้ยงสมบูรณ์ ผู้อำนวยการกลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษา นายวชิรวิชญ์ เยาว์นุ่น ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกลฯ  นางสุพัตรา สิงหเสม นางปรัชญา ทองดี และนางฐาวนาตย์ ร่วมพันธ์ ศึกษานิเทศก์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพัทลุง เขต 2  ลงพื้นที่ดำเนินการคัดเลือกโรงเรียนที่มีวิธีปฏิบัติที่เป็นเลิศ (Best Practices) ตามโครงการพัฒนาการจัดการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม (DLTV) สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพัทลุง เขต 2 ณ โรงเรียนวัดหัวเขาชัยสน โรงเรียนวัดปัณณาราม โรงเรียนวัดควนเคี่ยม โรงเรียนบ้านท่านางพรหม (ธนาคารกรุงเทพ 8) และโรงเรียนบ้านท่าเนียน