ผอ.สพป.ระยอง เขต ๒ เป็นประธานในพิธีเปิดกิจกรรมอบรมค่ายคุณธรรม จริยธรรม

วันที่ ๓๐ มิถุนายน ๒๕๖๕ นายสุเทพ ศรบุญทอง ผอ.สพป.ระยอง เขต ๒ เป็นประธานในพิธีเปิดกิจกรรมอบรมค่ายคุณธรรม จริยธรรม เพื่อให้นักเรียนมีความรู้ ความเข้าใจหลักธรรมของศาสนา สร้างจิตสำนึกที่ดีงาม มีศาสนาเป็นเครื่องยึดเหนี่ยวจิตใจ และนำหลักธรรม มาใช้เป็นแนวปฏิบัติในชีวิตประจำวันได้ จัดโดย โรงเรียนบ้านท่าลำบิด และโรงเรียนบ้านห้วงหิน ณ วัดห้วงหิน อำเภอแกลง จังหวัดระยอง