สพม.สงขลา สตูล”ร่วมการเปิดชั้นเรียนของครูเครือข่าย ครู CS ของครูผุ้สอนกลุ่มสาระสังคมศึกษาฯ และ ภาษาไทย ของโรงเรียนสทิงพระชนูปถัมภ์”

วันที่1 กรกฎาคม 2565 นางจิตรา ซุ่นซิ่ม พร้อมด้วยนางสาวปฤษณา แจ่มแจ้ง ศึกษานิเทศก์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสงขลา สตูล ได้เข้าร่วมการเปิดชั้นเรียนของครูเครือข่าย ครู CS ของครูผุ้สอนกลุ่มสาระสังคมศึกษาฯ และ ภาษาไทย ของโรงเรียนสทิงพระชนูปถัมภ์ ด้วยกระบวนการ PLC สังเกตการสอน การสะท้อนคิด การแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ซึ่งครูออกแบบกิจกรรมการเรียนรุ้ได้น่าสนใจ มีการใช้กระบวนการกลุ่ม การตั้งคำถามกระตุ้น ฝึกให้ผุู้เรียนได้คิด รวมถึงการใช้สื่อเทคโนโลยีที่ทันสมัย มีการเสริมแรงให้กับผู้เรียน