ศธ. สานพลังขับเคลื่อน ทุกระบบ ดูแลสุขภาพเด็กไทยครบทุกมิติ

วันที่ 1 กรกฎาคม 2565 นางเกศทิพย์ ศุภวานิช รองเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (รองเลขาธิการ กพฐ.) ขับเคลื่อนการจัดทำระบบและเครื่องมือในการคัดกรองเฝ้าระวังและบริหารความเสี่ยงของนักเรียน ของคณะกรรมการพัฒนาศักยภาพเด็กไทยด้านการศึกษาและสาธารณสุข ตามที่นางสาวตรีนุช เทียนทอง รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ (รมว.ศธ.) ได้แต่งตั้งคณะกรรมการฯ เพื่อเร่งเดินหน้าการดูแลส่งเสริมเพิ่มความเข้มแข็งทางใจ ป้องกันเหตุและภัยให้กับนักเรียนทั่วประเทศ โดยมี นายธีร์ ภวังคนันท์ ผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ รวมถึงผู้แทนหน่วยงานที่รับผิดชอบ จาก สพฐ. สช. สธ. ดย. กสศ. สถาบันสุขภาพจิตเด็กและวัยรุ่นราชนครินทร์ อาจารย์ทีมพัฒนาระบบโปรแกรมจากสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบังและมหาวิทยาลัยนเรศวร เข้าร่วมประชุม ผ่านระบบ Zoom Meeting

สำหรับการประชุมในครั้งนี้ เป็นการขับเคลื่อนอย่างต่อเนื่องจากการประชุมคณะกรรมการพัฒนาศักยภาพเด็กไทยด้านการศึกษาและสาธารณสุข ครั้งที่ 1/2565 เมื่อวันที่ 28 มิถุนายน 2565 ที่มีการหารือในประเด็นสำคัญหลายประการ โดยการขับเคลื่อนสำคัญในส่วนแรก คือ การจัดทำระบบและเครื่องมือในการคัดกรองเฝ้าระวังและบริหารความเสี่ยงของนักเรียน ซึ่งวันนี้ในที่ประชุมได้มีการเชื่อมโยงข้อมูลสารสนเทศที่เกี่ยวข้องกับการดูแลนักเรียนในมิติต่างๆ โดยในส่วนของกระทรวงศึกษาธิการ ได้นำเสนอข้อมูลใน 5 ระบบ คือ 1. MOE Safety Center  2. โปรแกรม School Health HERO โดย สำนักวิชาการและมาตรฐานการศึกษา สพฐ. (กลุ่มพัฒนาระบบการแนะแนว) ร่วมกับ สถาบันสุขภาพจิตเด็กและวัยรุ่นราชนครินทร์ กรมสุขภาพจิต และสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง 3. โปรแกรม Demo โดย ฉกชน. สพฐ. ร่วมกับ กองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา และมหาวิทยาลัยนเรศวร 4. โปรแกรม SET โดย สำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ เป็นผู้จัดทำ และ 5. โปรแกรม AMSS และ  SMSS โดย กพร. สพฐ. ร่วมกับ สพป.ลพบุรี เขต 1

ทั้งนี้ จะมีการขับเคลื่อนการดำเนินงานต่อไป โดยเตรียมนำเสนอข้อมูลจากการประชุมครั้งนี้ ให้คณะกรรมการพัฒนาศักยภาพเด็กไทยด้านการศึกษาและสาธารณสุข ได้รับทราบ พร้อมทั้งพิจารณาแนวทางที่จะนำไปสู่การเชื่อมโยงระบบในการพัฒนาศักยภาพเด็กไทยที่ครอบคลุม 4H คือ Head Heart Hand Health และเชื่อมโยงแพลตฟอร์ม เชื่อมต่อข้อมูลจากระบบต่างๆ ที่เป็นประโยชน์ของแต่ละหน่วยงานเข้าด้วยกัน เพื่อให้การดำเนินงานในด้านการดูแลนักเรียนและการจัดการศึกษา เป็นไปได้อย่างมีประสิทธิภาพ รวดเร็ว คล่องตัว เป็นรูปธรรม และเป็นประโยชน์ในการดูแลนักเรียนอย่างรอบด้าน