สพป.ชัยภูมิ เขต 3 จัดการประชุมเชิงปฏิบัติการตามโครงการเสริมสร้งความรู้ครูผู้ปฏิบัติงานด้านการเงิน การบัญชี และการพัสดุ ของสถานศึกษา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 ในรูปแบบ ออนไลน์(Online)

วันศุกร์ที่ 1 กรกฏาคม 2565 เวลา 09.00 น. นายประวิช ยะรินทร์ ผอ.สพป.ชัยภูมิ เขต 3 มอบหมายให้ นายนิมิตร ฤทธิ์ไธสง รอง ผอ.สพป.ชัยภูมิ เขต 3 เป็นประธานเปิดการประชุมเชิงปฏิบัติการตามโครงการเสริมสร้งความรู้ครูผู้ปฏิบัติงานด้านการเงิน การบัญชี และการพัสดุ ของสถานศึกษา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 ในรูปแบบ ออนไลน์(Online) โดยมีนางนิสา อินพล ผอ.หน่วยตรวจสอบภายในกล่าวรายงาน วัตถุประสงค์ เพื่อข้าราชการครูมีความรู้ความเข้าใจในการปฏิบัติงานด้านการเงิน การบัญชี และการพัสดุ ของสถานศึกษา และเรื่อง วินัย คุณธรรม จริยธรรม สามารถนำความรู้ไปใช้ในการปฏิบัติงานได้อย่างถูกต้องมีประสิทธิภาพ โดยจัดอบรมแบ่งเป็น 2 รูปแบบ คือรูปแบบออนไลน์สำหรับผู้บริหารสถานศึกษา จำนวน 180 คน และอบรมเชิงปฏิบัติการสำหรับครูผู้ปฏิบัติงานด้านการเงิน การบัญชีและพัสดุ จำนวน 360 คน แบ่งเป็น 4 รุ่นๆ ละ 1 วัน ในวันที่ 2,7,8,และ 9 กรกฏาคม 2565 ณ  ห้องประชุมจัตุภูมิ สพป.ชัยภูมิ เขต 3