สพป.ยโสธร เขต 2 เข้าร่วมการประชุมโครงการสร้างความร่วมมือเพื่อการยกระดับมาตรฐานสมรรถนะบัณฑิตครูสู่ความเป็นเลิศ ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด

วันที่ 2 กรกฎาคม 2565 เวลา 09.00 น. นายบวร เทศารินทร์ ผอ.สพป.ยโสธร เขต 2 มอบหมายให้ นายอาวุธ ทองบุ รอง ผอ.สพป.ยโสธร เขต 2 เข้าร่วมการประชุมโครงการสร้างความร่วมมือเพื่อการยกระดับมาตรฐานสมรรถนะบัณฑิตครูสู่ความเป็นเลิศ เพื่อพัฒนาหลักสูตรครุศาสตร์ให้ทันสมัย มีผลลัพธ์การเรียนรู้ด้านสมรรถนะของอาชีพ ส่งเสริมการจัดการเรียนการสอนที่มุ่งเน้นสมรรถนะตามศาสตร์สาขาวิชา และพัฒนาการจัดการเรียนการสอนเพื่อถ่ายทอดสู่นักศึกษา ในการจัดการเรียนการสอนเพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์ของผู้เรียน โดยมี ว่าที่ร้อยตรี ธนุ วงษ์จินดา รองเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน เป็นประธาน ผ่านระบบ Video Conference ณ ห้องประชุมกันเกรา ชั้น 3 ศูนย์ฝึกประสบการณ์วิชาชีพ ราชภัฏกรีนวิว มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด จังหวัดร้อยเอ็ด

วุฒิกร งอกเข้านก : ข่าว

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษายโสธร เขต 2
Latest posts by สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษายโสธร เขต 2 (see all)