สพป.กระบี่ เดินหน้าอบรมผู้ปฏิบัติหน้าที่ประชาสัมพันธ์ของโรงเรียน ผ่านระบบออนไลน์โปรแกรม ZOOM  “การตัดต่อวีดีโอโดยใช้ Application VLLO”

////วันที่ 2 กรกฎาคม 2565 ที่ห้องประชุมปูดำ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากระบี่ นางสาวสิณีณาฏ  อารีย์  รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากระบี่  ได้รับมอบหมายจากผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากระบี่  เป็นประธานเปิดการอบรมเชิงปฏิบัติการ “การตัดต่อวีดีโอโดยใช้ Application VLLO” ผ่านระบบออนไลน์โปรแกรม ZOOM ด้วยโทรศัพท์มือถือหรือแท็บเล็ต ให้กับผู้ปฏิบัติหน้าที่ประชาสัมพันธ์ของโรงเรียนทั้ง 207 โรงเรียน เพื่อให้ผู้เข้าอบรมเชิงปฏิบัติการได้มีความรู้ ความเข้าใจในการจัดทำ VTR เผยแพร่ข้อมูลด้านการศึกษา ผลงาน กิจกรรมเด่น ตามนโยบาย/จุดเน้น ของกระทรวงศึกษาธิการ  สำนักงานคณะกรรมการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา รวมถึงผลงานด้านวิชาการ ด้านทักษะอาชีพ หรือทักษะชีวิต ของโรงเรียน  โดยได้รับความอนุเคราะห์วิทยากรจากนายสรายุทธ  ขาวขำ ครู โรงเรียนบ้านโคกหาร พร้อมคณะครูและบุคลากรทางการศึกษาที่มีความรู้ ความสามารถด้านการถ่ายภาพและตัดต่อวีดีโอจากโรงเรียนในสังกัด   ประกอบด้วย  นางชิตนภัส  มาศชาย ครู โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 1 นางสาวอรชุมา  ปานเพ็ง ครู โรงเรียนบ้านลำทับ นายจีราวุฒ  ก๊กใหญ่  ครู โรงเรียนบ้านควนม่วง นางสาวสุณิสา  สมบูรณ์ ครู โรงเรียนบ้านกลางมิตรภาพที่ 44 นายณัฐพล  ชูกลิ่น ครู โรงเรียนบ้านบางเหียน  นายธนากรณ์  ย่าสัน ครู โรงเรียนบ้านคลองไคร และนายชัยชนก  ดำนิล เจ้าหน้าที่ธุรการโรงเรียนบ้านทรายขาว