โครงการส่งเสริมพัฒนาคุณธรรม สพฐ. ตามแนววิถีพุทธ

นายโพชัน ขุนาพรม รอง ผอ.สพป.บุรีรัมย์ เขต ๑ เป็นประธานเปิดการประชุมเชิงปฏิบัติการ โครงการส่งเสริมพัฒนาคุณธรรม สพฐ. ตามแนววิถีพุทธ ผ่านระบบ Zoom Meeting เพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจในแนวทางการจัดการศึกษาแนวพุทธ ควบคู่คุณธรรม เพื่อยกระดับคุณภาพโรงเรียนคุณธรรม สพฐ. ณ ห้องประชุมสรรค์กิจไมตรี สพป.บุรีรัมย์ เขต ๑

เมื่อวันที่ ๑ กรกฎาคม ๒๕๖๕ นายโพชัน ขุนาพรม รอง ผอ.สพป.บุรีรัมย์ เขต ๑ เป็นประธานเปิดการประชุมเชิงปฏิบัติการ โครงการส่งเสริมคุณธรรม สพฐ. ตามแนววิถีพุทธ ผ่านระบบ Zoom Meeting ณ ห้องประชุมสรรค์กิจไมตรี สพป.บุรีรัมย์ เขต ๑ เพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจในแนวทางการจัดการศึกษาแนวพุทธ ควบคู่คุณธรรม เพื่อยกระดับคุณภาพโรงเรียนคุณธรรม สพฐ. ระดับ ๒ ดาว ให้เป็นโรงเรียนคุณธรรม สพฐ. ระดับ ๓ ดาว สร้างเครือข่ายการจัดการศึกษาแนวพุทธควบคู่คุณธรรม ผ่านกิจกรรมประชุม สัมมนา การแลกเปลี่ยนเรียนรู้ การพัฒนาโรงเรียนวิถีพุทธ ตามบริบทที่ส่งเสริมให้ผู้บริหารสถานศึกษา ครู บุคลากรทางการศึกษา และนักเรียนทุกคนมีความตระหนักรู้ เข้าใจ และคิดอย่างมีเหตุผล ซึมซับคุณค่าแห่งคุณธรรมความดีอย่างเป็นธรรมชาติ สร้างความรู้สึกผิดชอบชั่วดี ภูมิใจในการทำความดี และร่วมกันสร้างเครือข่ายชุมชนองค์กรแห่งคุณธรรม อย่างเป็นรูปธรรมชัดเจน พัฒนาคุณธรรม สพฐ. ตามแนววิถีพุทธ รายงานข้อมูลในระบบเพื่อรองรับการประเมิน KRS การจัดกระบวนการเรียนรู้ที่บูรณาการในหลักสูตรบูรณาการในวิถีชีวิต และลงสู่การปฏิบัติอย่างเป็นรูปธรรม

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต ๑ ตระหนักเห็นความสำคัญดังกล่าว จึงได้ดำเนินการโครงการส่งเสริมพัฒนาคุณธรรม สพฐ. ตามแนววิถีพุทธ ตามหลักนโยบาย สพฐ. ผ่านระบบ Zoom Meeting กิจกรรมส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม คุณลักษณะที่พึงประสงค์และค่านิยมของชาติ ให้เกิดขึ้นกับนักเรียนโรงเรียนในสังกัด เพื่อเป็นการพัฒนาครู ผู้เรียน ให้เป็นบุคคลที่มีคุณภาพทั้งทางด้านร่างกาย สติปัญญา ความรู้ ความสามารถ มีความรู้คู่คุณธรรม และปลูกฝังคุณธรรมจริยธรรมให้มีวิถีชีวิตที่เป็นสุขตามที่สังคมมุ่งหวังต่อไป ผู้ร่วมประชุมประกอบด้วย ผู้บริหารสถานศึกษา และครูผู้รับผิดชอบโครงการร่วมประชุมผ่านระบบ Zoom Meeting จำนวนทั้งสิ้น ๒๐๑ คน วิทยากรผู้ให้ความรู้ นายทัศวิน โขรัมย์ ศึกษานิเทศก์ จาก สพม.บุรีรัมย์