สพม.เลย หนองบัวลำภู พัฒนาครูการจัดการเรียนรวมของโรงเรียนในสังกัด

ระหว่างวันที่ 26-28 มิถุนายน 2565 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเลย หนองบัวลำภู โดยกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษาร่วมกับกลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา ร่วมกับกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา จัดอบรมเชิงปฏิบัติการ หลักสูตร “ผู้ดำเนินการคัดกรองคนพิการทางการศึกษาและการพัฒนารูปแบบวิธีการจัดการเรียนรู้ สื่อ เทคโนโลยี สิ่งอำนวยความสะดวกทางการศึกษาสำหรับคนพิการ” ให้กับครูผู้รับผิดชอบการจัดการเรียนรวมของโรงเรียนในสังกัด ในรูปแบบออนไลน์ผ่านระบบ ZOOM CLOUD MEETING

โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาให้มีความรู้ ความสามารถและทักษะในการพัฒนาสมรรถภาพเด็กในแต่ละประเภทความพิการได้อย่างเหมาะสมและมีประสิทธิภาพ และส่งเสริมให้เด็กพิการเรียนรวมได้รับสิทธิและโอกาสที่เท่าเทียมกันในการได้รับการพัฒนาการเรียนรู้ในรูปแบบที่เหมาะสมอย่างเต็มศักยภาพเป็นรายบุคคล ได้รับบริการ สื่อ สิ่งอำนวยความสะดวกเพื่อเข้าถึงบริการทางการศึกษา พัฒนาศักยภาพ ทักษะการดำรงชีวิต และพื้นฐานทางอาชีพเพื่อพึ่งตนเองได้

……………………………………………

ขอขอบคุณภาพข่าวจาก ศน.ปทิตตา เยี่ยมหาร