ผอ.สพป.ชุมพร เขต 1 ตรวจเยี่ยมโรงเรียนในสังกัด

วันที่ 4 กรกฎาคม  2565  เวลา 15.00 น.  ดร.ศักดิ์สิทธิ์  แร่ทอง  ผอ.สพป.ชุมพร เขต 1  ลงพื้นที่ ตรวจเยี่ยมการเรียนการสอน พร้อมพบปะพูดคุยให้กำลังใจกับผู้บริหารสถานศึกษา ครู และบุคลากรทางการศึกษาในการปฏิบัติงาน โดยได้สอบถามปัญหาต่างๆ และให้คำปรึกษา คำแนะนำเพื่อนำไปพัฒนาคุณภาพของผู้เรียนต่อไป ในการนี้ได้เยี่ยมชมการจัดกิจกรรมเรียนรู้ส่งเสริมทักษะอาชีพ ด้วยการฝึกทำ ผ้ามัดย้อมด้วยสีธรรมชาติ เพื่อฝึกทักษะให้กับนักเรียนได้เรียนรู้และลงมือปฏิบัติจริงด้วยตนเอง  ณ โรงเรียนวัดขุนกระทิง  และในเวลา 15.30 น. ตรวจเยี่ยมโรงเรียนบ้านเขาบ่อ ได้พบปะพูดคุยกับนักเรียน พร้อมทั้งได้พูดคุยสอบถามปัญหาต่างๆ และให้คำปรึกษา คำแนะนำเพื่อพัฒนาการศึกษาของโรงเรียนต่อไป