เข้าแถวเคารพธงชาติ กิจกรรมสร้างวัฒนธรรมองค์กร สพป.เลย เขต ๒

วันจันทร์ที่ ๔ กรกฎาคม ๒๕๖๕ เวลา ๐๘.๔๕ น. ณ บริเวณหน้าอาคารสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต ๒ นายประสิทธิ์ คำกิ่ง ผุ้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต ๒ มอบหมายให้ นางสุภิญญา วงษ์นาม รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาฯ นำบุคลากรปฏิบัติกิจกรรมเข้าแถวเคารพธงชาติ ไหว้พระกล่าวสรรเสริญคุณพระรัตนตรัย ร้องเพลงสรรเสริญพระบารมี เพื่อแสดงความจงรักภักดีต่อชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ กล่าวคำปฏิญาณตนเพื่อเป็นข้าราชการที่ดี กล่าวคำปฏิญญาเขตพื้นที่การศึกษาคุณธรรมนำสู่เขตสุจริต เพื่อส่งเสริมสร้างความตระหนักของการเป็นข้าราชการ ความมีวินัย มีความรับผิดชอบ ซื่อสัตย์สุจริต จากนั้น รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตฯ ได้ฝากแนวคิดในการทำงาน เพื่อความสำเร็จของงานอย่างมีคุณภาพในองค์กร โดยให้ใช้หลักที่ว่า ๑. การยิ้ม เพิ่มเสน่ห์ให้กับตนเอง เป็นใบเบิกทางที่จะส่งผลสู่ความสำเร็จของงาน ๒.อธิบายความให้ัชัดเจนสามารถเรียนรู้ให้เข้าใจแล้วนำไปปฏิบัติ และ ๓.อดทนต่อทุกสภาวการณ์ กิจกรรมเข้าแถวเคารพธงชาติเป็นการสร้างวัฒนธรรมอันดีแก่บุคลากรในองค์กร