ผอ.สพป.ขอนแก่น  เขต  5  ลงพื้นที่เยี่ยมโรงเรียนในอำเภอสีชมพู 

เมื่อวันที่  30  มิถุนายน  2565  นายยงยุทธ  พรหมแก้ว  ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น  เขต  5  ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมโรงเรียนในอำเภอสีขมพู  เพื่อนิเทศติดตามผลการจัดการเรียนการสอนแบบ  Active  Learning  และการนำเทคโนโลยีมาประยุกต์ใช้ในการจัดการเรียนการสอนให้กับนักเรียน  ของครูผู้สอนที่เข้ารับการฝึกอบรมในรุ่นทึ่  1  และรุ่นที่  2  โดยได้เยี่ยมชั้นเรียนทุกชั้น  ทดสอบการอ่านของนักเรียน   เยี่ยมชมบริบทภายในโรงเรียน  เพื่อสร้างขวัญกำลังใจแก่ผู้บริหารโรงเรียน   ครู   นักเรียน   และบุคลากรทางการศึกษา