สพป.สิงห์บุรี จัดกิจกรรมจิตอาสา บำเพ็ญประโยชน์ เนื่องในวันสถาปนาสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ครบรอบ 19 ปี

วันพฤหัสบดีที่ 7 กรกฎาคม 2565 นายวิทยา ยางสุด ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสิงห์บุรี นำคณะบุคลากร สพป.สิงห์บุรี จัดกิจกรรมจิตอาสาบำเพ็ญประโยชน์ ณ สวนเขตเพียงพอ ตามรอยพ่ออย่างพอเพียง โดยร่วมกัน ปลูกพืชผักสวนครัว รดน้ำ พรวนดิน และกำจัดวัชพืช โดยวัตถุประสงค์ของการจัดทำสวนเขตเพียงพอ ตามรอยพ่ออย่างพอเพียง เพื่อปลูกฝังเสริมสร้างสร้างค่านิยมสุจริต ความประหยัด ลดค่าใช้จ่ายในครัวเรือน พัฒนาคุณภาพชีวิตของบุคลากรในสังกัดให้สามารถดำเนินชีวิตแบบพึ่งพาตนเองได้ เรียนรู้ร่วมกันทำกิจกรรม ช่วยเหลือเกื้อกูล มีความสามัคคี เอื้ออาทรแบ่งปันกัน ปลูกฝังคุณธรรม จริยธรรม ความซื่อสัตย์ สุจริต ความมีวินัย ความรับผิดชอบ เพิ่มพื้นที่สีเขียวของหน่วยงานและฟื้นฟูระบบนิเวศน์โดยรวม และให้บุคลากรทุกคนได้ร่วมกันปลูกผักชนิดต่างๆ ที่สามารถเก็บไปรับประทานได้ เป็นทั้งสวนผักที่กินได้และประดับอาคารสถานที่ให้สวยงาม โดยมีผักสวนครัวที่ร่วมกันปลูกได้แก่ ต้นมะกอก ต้นขลู่ ต้นแคมะละกอ มะเขือ พริก โหระพา ข่า ตะไคร้ มะกรูด แมงลัก กะเพรา กระเจี๊ยบ ตะไคร้ อันชัญ ฯลฯ เป็นต้น