การอบรมเชิงปฏิบัติการ การจัดอบรมให้ความรู้และ ส่งเสริมการลดปริมาณขยะการทิ้งและการคัดแยกขยะมูลฝอยตามหลัก 3 Rs ตั้งแต่ต้นทางสำหรับบุคลากรในสังกัด สพป.อุดรธานี เขต 2

       วันที่ 7 กรกฎาคม 2565 นายบูรพา พรหมสิงห์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุดรธานี เขต 2 เป็นประธานเปิดการอบรมเชิงปฏิบัติการและบรรยายพิเศษ การจัดอบรมให้ความรู้และส่งเสริมการลดปริมาณขยะ การทิ้งและการคัดแยกขยะมูลฝอยตามหลัก 3 Rs ตั้งแต่ต้นทางสำหรับบุคลากรในสังกัด สพป.อุดรธานี เขต 2 ในการนี้ นายสมาน บุญจะนะ ดร.ศุภชัย โถบำรุง นายวิรยุทธ ชัยดินี รอง ผอ.สพป.อุดรธานี เขต 2 พร้อมด้วย บุคลากรในสังกัดได้เข้าร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการ ณ ห้องประชุมร่วมคิด สพป.อุดรธานี เขต 2