สพป.ปัตตานี เขต 1 นิเทศ ติดตามและประเมินการดำเนินงานตามมาตรการฟื้นฟูภาวะถดถอยทางการเรียนรู้ (Learning Loss Recovery )

วันที่ 19 กรกฎาคม 2565 ดร.ภิรมย์ จีนธาดา ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปัตตานี เขต 1 พร้อมด้วยรองผู้อำนวยการเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปัตตานี เขต 1 และคณะศึกษานิเทศก์ ร่วมนิเทศ ติดตามและประเมินการดำเนินงานตามมาตรการฟื้นฟูภาวะถดถอยทางการเรียนรู้ (Learning Loss Recovery) ของสถานศึกษาในสังกัด เพื่อรับการนิเทศ ติดตามจากคณะอนุกรรมการติดตาม ตรวจสอบประเมินผลและนิเทศการจัดการศึกษา ภายใต้กรอบมาตรการฟื้นฟูภาวะถดถอยทางการเรียนรู้ 6 มาตรการ (Learning Loss Recovery) ดังนี้

1. การวินิจฉัยพื้นฐานของนักเรียน

2. การสร้างความพร้อมและกระบวนการจัดการเรียนรู้ให้กับผู้เรียน

3. การสนับสนุนและพัฒนาวิชาชีพครู

4. การช่วยเหลือเด็กเป็นรายบุคคล

5. การสร้างสุข

6. การติดตาม

และคัดเลือกเป็นโรงเรียนต้นแบบในการพัฒนาการเรียนรู้ของผู้เรียนต่อไป