โรงเรียนอุตรกิจ จัดพิธีเข้าประจำหมู่ ประดับเข็มยุวกาชาด

นายชุมพล  อมตวิยานนท์  ผู้อำนวยการโรงเรียนอุตรกิจ  เปิดเผยว่า  ได้มอบหมายให้ ว่าที่ร้อยตรีหญิงชฎาภรณ์ ชูทอง รองผู้อำนวยการโรงเรียนอุตรกิจ เป็นประธานในพิธีเข้าประจำหมู่ ประดับเข็มยุวกาชาด ให้กับหมู่ยุวกาชาดที่ได้รับอนุมัติให้จัดตั้งขึ้นใหม่ เพื่อให้สมาชิกยุวกาชาด ตระหนักถึงความสำคัญในการเป็นสมาชิกยุวกาชาด และยินดีที่จะอุทิศตนเพื่อช่วยเหลือและบำเพ็ญประโยชน์ต่อส่วนรวม สำนึกในหน้าที่ และความรับผิดชอบของการเป็นสมาชิกยุวกาชาด  และเพื่อให้สมาชิกยุวกาชาดเกิดความภาคภูมิใจที่ได้รับเกียรติเป็นสมาชิกยุวกาชาด