สพป.กระบี่ เดินหน้าขับเคลื่อนโรงเรียนคุณภาพ (ระดับประถมศึกษา) โดยใช้เครือข่ายเป็นฐาน เพื่อยกระดับคุณภาพการศึกษา

วันที่ 21 กรกฎาคม 2565  ที่ห้องประชุมเหลืองกระบี่  นายสพล  ชูทอง ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากระบี่ เป็นประธานการประชุมผู้บริหารโรงเรียนคุณภาพ (โรงเรียนหลัก) 14 โรงเรียน   เพื่อรายงานความก้าวหน้าในการขับเคลื่อนโรงเรียนคุณภาพให้เห็นผลเป็นรูปธรรม   และเน้นย้ำนโยบายและจุดเน้นโครงการโรงเรียนคุณภาพของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน 8 จุดเน้น  ได้แก่  ความปลอดภัย  ระบบประกันคุณภาพ  หลักสูตรฐานสมรรถนะ  การพัฒนาครู  การเรียนการสอน  การวัดและประเมินผล   การนิเทศ และ Big DATA  พร้อมร่วมกันพิจารณากรอบแนวทางการขับเคลื่อนการดำเนินงาน   โดยสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากระบี่ และโรงเรียนหลักทั้ง 14 โรง จะร่วมกันจัดทำข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) ในการขับเคลื่อนโรงเรียนคุณภาพ  ในช่วงต้นเดือนสิงหาคม 2565