สพป.เพชรบูรณ์ เขต ๑ ประชุมคณะกรรมการลูกเสือจังหวัดเพชรบูรณ์ ครั้งที่ ๑/๒๕๖๕

สพป.เพชรบูรณ์ เขต ๑ ประชุมคณะกรรมการลูกเสือจังหวัดเพชรบูรณ์ ครั้งที่ ๑/๒๕๖๕

ดร.ไท  พานนนท์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต ๑ ในนามหัวหน้าสำนักงาน
ลูกเสือจังหวัดเพชรบูรณ์ ประชุมคณะกรรมการลูกเสือจังหวัดเพชรบูรณ์ ครั้งที่ ๑/๒๕๖๕ โดยมีนายชัชวาลย์  เบญจสิริวงศ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบูรณ์ เป็นประธานการประชุม โดยเสนอเรื่องเพื่อทราบตามระเบียบวาระการประชุม และประเด็นพิจารณาขออนุญาตจัดตั้งค่ายลูกเสือ (ไร่ศรีวรรณ) ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ วิธีการ เงื่อนไขการขออนุญาตและการอนุญาตจัดตั้ง ณ ห้องประชุมมะขามหวาน สพป.เพชรบูรณ์ เขต ๑